Warunki gwarancji

Dostarczany przez nas sprzęt wykonano przy zastosowaniu wartościowych materiałów i najnowszej technologii oraz gruntownie przetestowano. Na każde urządzenie udzielamy 12-, 24- lub 36-miesięcznej gwarancji (w zależności od urządzania) na materiały oraz jakość wykonania.

Zgodnie z obowiązującym prawem umowa sprzedaży zawarta została pomiędzy Państwem a firmą w której nabyli Państwo dystrybuowany przez nas produkt.

W celu realizacji naprawy w oparciu o stosowane przepisy o sprzedaży konsumenckiej (zakup na paragon) lub innego rodzaju gwarancji na warunkach określonych pomiędzy Państwem a Sprzedawcą (zakup na fakturę) prosimy o kontakt ze Sprzedawcą od którego nabyli Państwo reklamowany produkt.

Uwaga: Państwa produkt może być objęty dodatkowymi programami ochrony gwarancyjnej: gwarancją producenta i/lub gwarancją dystrybutora (firma Aplauz), na warunkach każdego z tych programów.

Szczegółowe warunki gwarancji znajdą Państwo poniżej.

Wymienione dodatkowe programy ochrony gwarancyjnej nie zastępują odpowiedzialności sprzedawcy (wystawca paragonu lub faktury) z tytułu odpowiedzialności za dostawę towaru zgodnie z Umową. W oparciu o dodatkowy program gwarancyjny mogą Państwo naprawić uszkodzony sprzęt w naszym serwisie. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać uszkodzony sprzęt na adres serwisu. Wyżej wymienione dodatkowe programy gwarancyjne nie obejmują kosztów przesyłki uszkodzonych produktów do serwisu i z powrotem oraz kosztów dodatkowego przeglądu (dotyczy jedynie sytuacji, gdy dołączony opis nie jest wystarczający do weryfikacji uszkodzenia).

Warunki dodatkowej ochrony gwarancyjnej firmy Aplauz Sp. z o. o. (dotyczy produktów objętych gwarancją firmy Aplauz na podstawie Umowy pomiędzy Aplauz Sp. z o. o. a Sprzedawcą).

 1. Okres gwarancji wynosi 12, 24 lub 36 miesięcy od daty zakupu (w zależności od urządzania) i obejmuje wyłącznie wady wynikające z braków materiałowych i technologicznych. Gwarancja nie obejmuje skutków naturalnego zużycia sprzętu oraz szkód powstałych w wyniku wykorzystania sprzętu niezgodnie z przeznaczaniem i/lub instrukcją obsługi.
 2. Niepoprawne funkcjonowanie lub uszkodzenia sprzętu lub instrumentów wynikające z niewłaściwej obsługi, braku lub niewłaściwej regulacji lub niewłaściwa eksploatacja nie stanowią podstawy do wykonania naprawy gwarancyjnej.
 3. Naprawy gwarancyjnej może dokonać wyłącznie autoryzowany serwis Producenta. W przypadku konieczności dokonania naprawy, należy przekazać sprzęt wraz z kopią dokumentu sprzedaży do autoryzowanego punktu sprzedaży lub bezpośrednio do serwisu, na własny koszt.
 4. Z powodu konieczności monitorowania zleceń wysyłka bezpośrednio do serwisu (dotyczy zarówno napraw gwarancyjnych jak i pogwarancyjnych) akceptowana jest wyłącznie po wcześniejszym wypełnieniu internetowego formularza zgłoszenia naprawy. Aby wypełnić formularz, kliknij tutaj. Przesyłki dostarczone bez uprzedniego wypełnienia formularza rejestracji naprawy nie będą obsługiwane i zostaną odesłane automatycznie do adresata.
 5. Dokument zakupu z naniesionym na odwrocie lub ujętym w treści numerem seryjnym urządzenia lub instrumentu (jeśli występuje) stanowi jedyną podstawę do bezpłatnego dokonania naprawy gwarancyjnej. Do wysyłanego do naprawy gwarancyjnej urządzenia/instrumentu wystarczy dołączyć kopię dokumentu sprzedaży (wszystkie strony dokumentu sprzedaży zawierające oznaczenia urządzenia). Aplauz Sp. z o. o. rezerwuje sobie prawo do wglądu oryginału dokumentu sprzedaży w uzasadnionych przypadkach.
 6. W okresie gwarancyjnym nastąpi bezpłatna naprawa lub wymiana części według decyzji autoryzowanego Serwisu danego Producenta, przy czym wszelkie koszty związane z naprawą ponosi Aplauz Sp. z o. o.
 7. Naprawy gwarancyjne wykonywane będą w ciągu 21 dni od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego. W uzasadnionych przypadkach dłuższy termin naprawy będzie indywidualnie ustalany przez strony.
 8. Warunki gwarancji wynikające z niniejszego dokumentu mogą zostać przeniesione na firmy lub osoby trzecie, za poinformowaniem zainteresowanych stron.

Ogólne Warunki międzynarodowej gwarancji Sennheiser (dotyczy reklamacji obsługiwanych na podstawie poniższego dodatkowego programu gwarancyjnego Producenta):

Zakupiony przez Ciebie oryginalny produkt Sennheiser jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta.

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu fabrycznie nowego, nieużywanego produktu przez pierwszego klienta ostatecznego. Prosimy, zachowaj dowód zakupu lub wypełniony przez sprzedawcę certyfikat gwarancyjny. Jeśli nie załączysz dowodu zakupu, który zostanie zweryfikowany przez lokalnego partnera Sennheiser, wszystkie naprawy zostaną wykonane odpłatnie. Dowód zakupu musi zawierać datę zakupu oraz nazwę produktu.

Spełnimy nasze zobowiązania gwarancyjne dotyczące wszelkich wad produkcyjnych lub materiałowych poprzez bezpłatną wymianę lub naprawę części lub całości produktu.

Wszystkie części zdemontowane z uszkodzonego produktu podczas naprawy stają się automatycznie własnością Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.

Następujące przypadki nie są objęte powyższą gwarancją:

 1. pomniejsze wady lub wahania w jakości produktu, które nie mają wpływu na jego wartość oraz normalne użytkowanie przy założonych zastosowaniach;
 2. wszelkie akcesoria dostarczone razem z produktem;
 3. baterie i akumulatory wielokrotnego użytku (te produkty mają krótszą żywotność, która zależy od intensywności i częstości użytkowania);
 4. wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania (np. błędy użytkowania, uszkodzenia mechaniczne, niewłaściwe napięcie prądu zasilającego). Prawidłowe użytkowanie dla celów niniejszej instrukcji jest definiowane jako użytkowanie produktu zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w instrukcji użytkowania, dołączonej do produktu;
 5. uszkodzenia wynikające z normalnego użytkowania;
 6. jakiekolwiek modyfikacje przeprowadzone przez użytkownika lub nieuprawnione osoby, z wyjątkiem sytuacji, w której firma Sennheiser pisemnie podała informacje dotyczące natury i sposobu wykonania takich modyfikacji;
 7. wady, których użytkownik był świadomy w momencie zakupu.

Wszystkie warunki gwarancji tracą ważność w przypadku przeprowadzenia modyfikacji lub napraw przez użytkownika, nieuprawnione osoby lub warsztaty.

Warunki niniejszej gwarancji mają zastosowanie w dowolnym państwie świata, jeśli nie zachodzi konflikt pomiędzy niniejszą gwarancją a przepisami prawa tego państwa. Żadne inne warunki gwarancyjne lub prawa ponad warunkami niniejszej gwarancji nie zostaną uwzględnione.

Konsument może być ograniczony prawami obowiązującymi w jego państwie, nieuwzględnionymi w warunkach niniejszej gwarancji, ponieważ warunki niniejszej gwarancji podlegają prawu obowiązującemu w państwie, w którym konsument zakupił produkt Sennheiser.

Warunki uwzględnione w Konwencji Wiedeńskiej dotyczącej międzynarodowej sprzedaży dóbr nie mają zastosowania w tym przypadku. Jeśli chcesz skorzystać z gwarancji, prosimy, wyślij produkt do swojego lokalnego partnera Sennheiser wraz z akcesoriami i dowodem zakupu.

Użytkownik ponosi koszty transportu oraz ryzyko uszkodzeń powstałych w transporcie. Aby uniknąć uszkodzeń w transporcie, zawsze używaj oryginalnego opakowania fabrycznego.

Aktualna lista partnerów serwisowych Sennheiser electronic GmbH & Co. KG na całym świecie jest dostępna na stronie internetowej http://www.sennheiser.com/

Dla wybranych produktów Sennheiser oferuje rozszerzony okres gwarancji. Lista tych produktów jest dostępna w Internecie pod następującym odnośnikiem: Extended warranty table.