Regulamin

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Aplauz czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Klient będący osobą fizyczną, zawierającą umowę kupna Towarów jako umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez tą osobę działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.aplauzaudio.pl;

Sklep internetowy (także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.aplauzaudio.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Aplauz a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.aplauzaudio.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.aplauzaudio.pl, prowadzony jest przez Aplauz Sp. z o. o., z siedzibą w Łomiankach przy ul. Granicznej 19, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000179872, nr REGON 015566419, NIP 118-171-09-40, nr tel. 227514239, nr faksu 222050779, adres e-mail: aplauz@aplauzaudio.pl (dalej „Aplauz”).

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie i na własny koszt uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.aplauzaudio.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. Aplauz świadczy w ramach Sklepu nieodpłatne usługi elektroniczne w postaci możliwości założenia konta użytkownika oraz złożenia Zamówienia na formularzu elektronicznym.

3.2. Rejestracja konta użytkownika następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe. Dane osobowe wykorzystane zostaną wyłącznie w celu prawidłowego wykonania Umowy sprzedaży. Klient ma prawo do żądania usunięcia swojego konta użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w ramach konta lub poinformowanie Aplauz na adres e-mail aplauz@aplauzaudio.pl. 

3.4. Aplauz może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Aplauz za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Aplauz.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Aplauz.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Aplauz,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.aplauzaudio.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie z wykorzystaniem formularza Zamówienia.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Aplauz Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Aplauz ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy wynoszą:

0 zł przy zamówieniu o łącznej wartości powyżej 200 zł  z płatnością z góry (przelewem lub poprzez system transakcyjny PayU)
10 zł przy zamówieniu o łącznej wartości poniżej 200 zł z płatnością z góry (przelewem lub poprzez system transakcyjny PayU) 
30 zł przy zamówieniu z płatnością przy odbiorze (za pobraniem) niezależnie od wartości całości zamówienia, o ile łączna wartość zamówienia nie przekracza 14900 zł brutto. W przypadku zamówień o łącznej wartości zamówionych produktów przekraczającej kwotę 14900 zł brutto realizacja i dostawa kurierem zamówienia odbywa się wyłącznie po przedpłacie na konto bankowe Aplauz.

W uzasadnionych przypadkach (niski koszt towaru) wysyłka może się odbyć za pośrednictwem Poczty Polskiej.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy. 

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.aplauzaudio.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

5.6. W stosunku do Klientów nie będącymi konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego ani nie będących przedsiębiorcami na prawach konsumenta, z chwilą wydania przez Aplauz Towarów przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem a także niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Aplauz nie ponosi w takim przypadku odpowiedzialności za opóźnienia przewoźnika.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich w kwotach brutto i zawierają cła oraz wszelkie inne składniki. Klient informowany jest również przed złożeniem Zamówienia o kosztach dostawy oraz innych ewentualnych kosztach dodatkowych.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego 87 1030 1582 0000 0008 5177 7008,

b) płatnością w systemie PayU,

c) gotówką przy odbiorze (za pobraniem) - płatność u kuriera dostarczającego Towar. 

6.3. Termin zapłaty ceny poprzez przelew lun system PayU wynosi 1 dzień. Brak zapłaty pełnej ceny w tym terminie oznacza anulowanie zamówienia. 

VII. Odstąpienie od umowy

7.2. Stosownie do art. 13  ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, pouczenie o odstąpieniu od umowy osoby będącej konsumentem albo  przedsiębiorcą na prawach konsumenta  stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

7.3. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

7.4. Powyższe prawo odstąpienia nie przysługuje podmiotom nie będącym konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ani  przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

7.5. Zgodnie z art. 38 i 38a ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi  oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów:

1)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – w szczególności, z uwagi na wymogi higieniczne dotyczy to słuchawek dousznych (kanałowych), których zwrot po rozpakowaniu oryginalnego opakowania nie będzie przyjmowany;

6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)   w której konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta lub przedsiębiorca na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. Zwrot zużytego sprzętu elektronicznego

8.1. Klient ma prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września  2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

8.2. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w sklepie internetowym www.aplauzaudio.pl i będzie obejmował produkt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje co sprzęt dostarczony. 

8.3. Zużyty sprzęt powinien być kompletny. 

8.4. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres aplauz@aplauzaudio.pl w okresie nie dłuższym niż 7 dni od daty zakupu nowego urządzenia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Aplauz Sp. z o. o. dokonanych przez Klienta zakupów, co nastąpi w okresie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

8.5. Zwrot zużytego sprzętu elektronicznego odbywa się na koszt Aplauz Sp. z o. o. w terminie uzgodnionym przez pracownika Aplauz Sp. z o. o. z Klientem drogą mailową lub telefoniczną, za pośrednictwem firmy kurierskiej ustalonej przez Aplauz Sp. z o. o.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Aplauz wobec Klienta (rękojmia) uregulowany jest w polskich przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności przepisach 556-576 Kodeksu Cywilnego. 

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres aplauz@aplauzaudio.pl lub pisemnie na adres Aplauz Sp. z o. o., podany w par. II, pkt 2.3 niniejszego Regulaminu. Aplauz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

9.3. Aplauz nie jest producentem Towarów. Producent ponosi ewentualną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Treść gwarancji zamieszczona jest na karcie gwarancyjnej, dołączanej do Towaru. Informacje dotyczące usług posprzedażnych i sposobie ich realizacji udzielane są pod telefonem: +48 22 378 16 99 i adresem poczty elektronicznej: aplauz@aplauzaudio.pl. 

9.4. W stosunku do Klientów nie będącymi konsumentami ani przedsiębiorcami na prawach konsumenta, odpowiedzialność Aplauz z tytułu rękojmi jest wyłączona. W takim przypadku, Aplauz nie ponosi również odpowiedzialności za utracone korzyści, a pozostała odpowiedzialność ograniczona jest tak co do jednego roszczenia jak i sumy roszczeń wyłącznie do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy. 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. Aplauz podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Aplauz o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Aplauz Sp. z o. o., podany w par. II, pkt 2.3 niniejszego Regulaminu, lub mailowo pod adres aplauz@aplauzaudio.pl.

10.4. W reklamacji Klientowi zaleca się podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5. Aplauz zobowiązuje się do ustosunkowania się do każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

10.10. Zasady odstąpienia od umowy wyjaśnia szczegółowo Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

10.11. Aby odstąpić od umowy należy wypełnić i odesłać do Aplauz Sp. z o. o. formularz stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Aplauz a Klientem, który jest konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Taki Klient ma także możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, których bliższe zasady określone zostały na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl, a lista konsumenckich sądów polubownych zawarta jest na stronie http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html. 

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Aplauz a Klientem, który nie jest konsumentem ani lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Aplauz.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.